Säännöt

Sotiemme vuosien 1939 – 1945 Pääkaupunkiseudun veteraani­perinteen alueneuvottelu­kunta / Lokaldelegationen för huvudstadsregionens veterantraditioner från våra krig  1939 – 1945

SÄÄNNÖT / REGLER:

 1.Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Sotiemme vuosien 1939 – 1945 Pääkaupunkiseudun veteraani­perinteen alueneuvottelu­kunta / Lokaldelegationen för huvudstadsregionens veterantraditioner från våra krig  1939 – 1945. Käytetään nimitystä Pääkaupunkiseudun veteraani­perinteen alue­neuvottelu­kunta/ Huvudstadsregionens lokaldelegation för veterantraditioner. Alueneuvottelukunta on rekisteröitymätön sotiemme 1939 – 1945 veteraaniperinteen yhteistyöjärjestö.

Yhdistyksen Kotipaikka on Helsinki.

1. Namn och hemort

Föreningens namn är Sotiemme vuosien 1939 – 1945 Pääkaupunkiseudun veteraani­perinteen alueneuvottelu­kunta / Lokaldelegationen för huvudstadsregionens veterantraditioner från våra krig  1939 – 1945. Föreningen benämns Pääkaupunkiseudun veteraaniperinteen alueneuvottelukunta /  Huvudstadsregionens lokaldelegation för veterantraditioner. Lokaldelegationen är en icke registrerad samarbetsorganisation för veterantraditioner från våra krig 1939 – 1945.

Föreningens hemort är Helsingfors.

 2. Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoitus on vaalia Suomen vuosina 1939 – 1945 käymien sotien veteraanien sekä kotirintaman perinteitä.

2. Syfte

Föreningens syfte är att bevara veteranernas och hemmafrontens traditioner från krigen 1939 – 1945.

3. Tarkoituksen toteuttaminen

Alueneuvottelukunta ohjaa ja koordinoi alueellista veteraaniperinnetyötä pääkaupunki­seudulla ja edistää jäsenjärjestöjensä perinnetyötä.

Alueneuvottelukunta kokoaa alueensa toimijoita yhteisiin perinnetyön hankkeisiin, seuraa perinnetyön tapahtumia, seuraa perinnetyön kohteiden hoitoa ja kuntoa sekä tekee aloitteita ja esityksiä perinnetyön toteuttamiseksi ja kehittämiseksi.

Alueneuvottelukunta huolehtii osaltaan sotiemme veteraanien perinteen siirtämisestä nuoremmille sukupolville. Alueneuvottelukunta voi järjestää alueellisia perinnetyön tapahtumia.

Toiminnallaan alueneuvottelukunta tukee ja ohjaa Sotiemme 1939 – 1945 Pääkaupunkiseudun veteraaniperinteen yhdistystä.

3. Syftets förverkligande

Lokaldelegationen styr och koordinerar det regionala arbetet för veterantraditioner   i huvudstadsregionen och främjar sina medlemsorganisationers traditionsarbete.

 Lokaldelegationen sammanför aktörer i sin region till projekt inom traditionsarbetet, följer med traditionsarbetets aktiviteter, följer upp hur minnesobjekt, som är föremål för traditionsarbete, sköts och i vilket skick de är. Dessutom tar lokaldelegationen initiativ till och gör förslag om hur traditionsarbetet skall förverkligas och utvecklas.

 Lokaldelegationen ombesörjer för sin del att veterantraditionerna förs vidare till yngre generationer. Lokaldelegationen kan arrangera lokala evenemang kring traditionsarbetet.

 Genom sin verksamhet stöder och styr lokaldelegationen den verksamhet som idkas av Sotiemme vuosien 1939 – 1945 Pääkaupunkiseudun veteraani­perinteen yhdistys / Föreningen för huvudstadsregionens veterantraditioner från våra krig  1939 – 1945.

 4. Alueneuvottelukunnan jäsenyys

Alueneuvottelukunnan jäseniä ovat Tammenlehvän Perinneliiton jäsen­yhdistysten pääkaupunkiseudun alueelliset jäsenyhdistykset, jotka nimeävät edustajansa alueneuvottelukuntaan. Lisäksi alueneuvottelukunnan jäseniä voivat olla toimialueen kaupungit, seurakunnat ja puolustusvoimat sekä muut julkishallinnon edustajat.

Jäsenekseen voi alueneuvottelukunta kutsua ja hyväksyä yhteisön, joka hyväksyy alueneuvottelukunnan tarkoitusperät ja tukee sen toimintaa.

4. Medlemskap i lokaldelegationen

Medlemskåren i lokaldelegationen utgörs av Traditionsförbundet Eklövets lokala medlemsföreningar, vilka utser sina representanter i lokaldelegationen. Dessutom kan verksamhetsområdets städer, församlingar, försvarsmakten samt övriga representanter för den offentliga förvaltningen vara medlemmar i lokaldelegationen.

Till medlem kan lokaldelegationen kalla och godkänna samfund, som godkänner lokaldelegationens syftesmål och stöder dess verksamhet.

5. Asiantuntijat

Alueneuvottelukunta voi perustaa projektiryhmiä ja kutsua niihin tarvittaessa asiantuntijajäseniä. Näihin voi hakeutua asiantuntijaksi myös omatoimisesti. 

 5. Experter

Lokaldelegationen kan bilda projektgrupper och vid behov inkalla experter som medlemmar i dessa. Man kan även självmant söka sakkunniguppgift i sådana projektgrupper.

 6. Kokoukset

Alueneuvottelukunnan kokous pidetään loka-marraskuussa. Alueneuvottelukunta voi kokoontua lisäksi erikseen kutsuttaessa. Kirjallinen kokouskutsu lähetetään vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Kokouksessa hyväksytään tulevan vuoden toimintasuunnitelma, suoritetaan tarvittavat henkilövalinnat ja todetaan yhdistysten edustajat tulevalle vuodelle.  Kokouksessa valitaan alueneuvottelukunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Puheenjohtajien toimikausi on kaksi vuotta ja valinnoissa noudatetaan jäsenjärjestöjen kesken vuoroperiaatetta. Sotiemme 1939 – 1945 Pääkaupunkiseudun veteraaniperinteen yhdistys nimeää alueneuvottelukuntaan sihteerin.

6. Möten

Lokaldelegationen håller sitt möte i oktober-november. Lokaldelegationen kan dessutom sammankallas vid behov. En skriftlig kallelse utsänds minst två veckor före ett möte.

 Mötet godkänner verksamhetsplanen för inkommande år, gör de personval som krävs samt noterar medlemsföreningarnas representanter för det inkommande året. Vid mötet väljs ordförande och viceordförande för lokaldelegationen. Ordförandes verksamhetsperiod är två år och vid val tillämpas alterneringsprincipen. Föreningen för huvudstadsregionens veterantraditioner från våra krig  1939 – 1945 utser sekreterare för lokaldelegationen.

 7. Jäsenmaksut

Alueneuvottelukunta ei peri jäsenmaksua. Se ei korvaa toimintaan osallistuville toiminnasta aiheutuvia kuluja muutoin kuin erikseen sovittavissa tapauksissa.

7. Medlemsavgifter

Lokaldelegationen uppbär inte medlemsavgift. Den ersätter inte utgifter som deltagare i verksamheten kan åsamkas, utom i fall då därom särskilt överenskommes.

 8. Yhdistyslain säännöt

Muilta osin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

8. Föreningslagens föreskrifter

I övrigt tillämpas föreningslagens föreskrifter

 Säännöt käsitelty Alueneuvottelukunnan kokouksessa Helsingissä 21.3.2018